حرف تازه – شهرداری منطقه دو رشت تعدادی درخت چند ساله را به فضای سبز پیاده‌راه مرکزی رشت اضافه کرد. تاکنون تعداد ٢٠ اصله درخت در پیاده راه کاشته شده و مابقی در روزهای آتی کاشته خواهد شد. این درختان شامل ٢٠ اصله عنبرالساعل و ۵ اصله شامل انجیلی، ۲ اصله آزاد و ۱۱ اصله […]

حرف تازه – شهرداری منطقه دو رشت تعدادی درخت چند ساله را به فضای سبز پیاده‌راه مرکزی رشت اضافه کرد.

تاکنون تعداد ٢٠ اصله درخت در پیاده راه کاشته شده و مابقی در روزهای آتی کاشته خواهد شد.

این درختان شامل ٢٠ اصله عنبرالساعل و ۵ اصله شامل انجیلی، ۲ اصله آزاد و ۱۱ اصله بید است.