عضو شورای شهر رشت در انتقاداتی تند و تیز بیان داشت: مردم احساس می کنند برخی از آنهایی که خدمت وعده داده اند امروزه خلاف راه شهدا را طی می کنند.

حرف تازه – عضو شورای شهر رشت در انتقاداتی تند و تیز بیان داشت: مردم احساس می کنند برخی از آنهایی که خدمت وعده داده اند امروزه خلاف راه شهدا را طی می کنند.

سید امیرحسین علوی با بیان اینکه کسی که منافع شخصی، فامیلی و نزدیکان خود را به منافع عمومی ترجیح می دهد در جهت خلاف مصلحت مردم حرکت کرده است تاکید کرد: چنین فردی قطعا در خلاف چارچوب های نظام نیز حرکت می کند.

وی با تاکید بر اینکه گمان نکنید موقعیت و کرسی که در اختیارتان قرار گرفته است موروثی است اظهارداشت: وضعیت امروز جامعه حاصل مسئولینی است که سالها نتوانستند در موقعیت خود به وعده هایشان عمل کنند.

علوی خطاب به آنان که به صندلی های مدیریتی محکم چسبیده اند خاطر نشان کرد: به یاد داشته باشید قلم هایی که اول برای فامیل و اقوام و خانواده و نزدیکان روی کاغذ زده می شود موجب نگرانی و نارضایتی مردم است. 

رئیس سابق شورای شهر رشت تصریح کرد: نماینده نباید برای رضایت و خدمت به خانواده اش بیخیال صدای مردم شود.

سید امیرحسین علوی با اعلام اینکه باور دارم مردم توان ایجاد تغییرات مثبتی را دارند، گفت: معتقدم ایت اتفاق رقم خواهد خورد.

شایان ذکر است در ماه های اخیر مطالبی در خصوص نامه نگاری برخی مسئولان و نمایندگان برای نزدیکانشان در رسانه ها منتشر شده است.