برخی از کانال های تلگرامی تصویری از قانون شکنی آذری جهرمی وزیر ارتباطات منتشر کردند.

حرف تازه – برخی از کانال های تلگرامی تصویری از قانون شکنی آذری جهرمی وزیر ارتباطات منتشر کردند.