رئیس روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان توئیت جالبی را درباره فردوسی پور منتشر کرد.

حرف تازه – مازیار ناظمی، رئیس روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان ساعتی پیش توئیتی جالب درباره فردوسی پور منتشر کرد و در آن نوشت:

می روم به جای من عادل عزیز می آید هم بسیار تا بسیار فوتبالی تر است و هم با حضورش سرمربی بزرگ تری برای این فوتبال طلوع می کند.

توئیت عجیب مازیار ناظمی درباره فردوسی پور!