حدود دو هفته قبل بود که جلسه شورای اسلامی شهر رشت از حد نصاب افتاد و حالا بار دیگر پس از کش و قوس های فراوان طیف موسوم به طیف بازنده بار دیگر از این ابزار قانونی البته با فرافکنی خاص استفاده کرد.

حرف تازه – حدود دو هفته قبل بود که جلسه شورای اسلامی شهر رشت از حد نصاب افتاد و حالا بار دیگر پس از کش و قوس های فراوان طیف موسوم به طیف بازنده از ابزار قانونی آبستراکسیون البته با فرافکنی خاص استفاده کرد.

در آن جلسه فاطمه شیرزاد مدعی پایان وقت جلسه و عدم آبستراکسیون شد و این در حالی بود که تمام شواهد و مدارک نشان می داد وقت قانونی جلسه باقی مانده و خروج عاقل منش، رسولی، شیرزاد و ذاکری آبستراکسیون را رقم زده است. 

این اظهارات شیرزاد که با توجه به مستندات به طور کامل رد شده بود پایان کار نبود. امروز هم در جلسه انتخاب شهردار رشت با غیبت کامل عاقل منش و بعد از آن خروج شیرزاد، رسولی و ذاکری بار دیگر جلسه از حد نصاب افتاد و آبستراکسیون دیگری رقم خورد. البته این بار رضا رسولی در استوری خود از حضور چماقداران و لیاخوف سخن گفت!

خبرنگار حرف تازه که به دلیل دستور عجیب امیرحسین علوی حق حضور در شورا را نداشت تمام زمان جلسه در اطراف ساختمان شورا بود و نشانی از چماقداران را یافت نکرد! تنها تعدادی از پرسنل شهرداری و شهروندان که مجموعشان به ۱۰ نفر هم نمی رسید حضور داشتند که آنها هم با تبعیت از دستور رئیس شورا وارد ساختمان نشدند و در آرامش کامل در مقابل شورا پیگیر تصمیم شورانشینان بودند.

گویا اعضای شورا یا عمارت میرزا خلیل رفیع را ملک شخصی می دانند و یا مفهوم جلسه علنی را به درستی درک نکرده اند که حضور شهروندان که تعدادی از آنها از خانواده شهدا هم بوده اند را به چماقداران تشبیه کرده اند! برخی از این افراد با توجه به اینکه حامد عبدالهی نیز از خانواده گرامی شهداست امروز به شورای شهرشان آمدند تا در خانه ای که متعلق به همه مردم این شهر است در صورتی که شاهد پیروزی احتمالی فردی از خانواده شهدا باشند با او به مزار شهدا بروند.

به هرحال به نظر می رسد برای به حاشیه بردن آبستراکسیون اعضای طیف اقلیت دست به هر ترفندی می زنند. امیدواریم تا دقایقی دیگر فاطمه شیرزاد سخنگوی شورا به کلی آبستراکسیون را تکذیب نکند و اگر به هر دلیلی قصد خروج و عدم رای دارند شجاعانه اعلام کنند که از حق قانونی آبستراکسیون استفاده کرده اند.