حرف تازه – عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در نقاط مختلف رشت از جمله حمیدیان خیابان جمهوری و امیرکبیر، رشتیان خیابان فلاح دوست و خیابان سعدی پشت بازار روز در راستای رفع خاموشی ها به روایت تصویر:  

حرف تازه – عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در نقاط مختلف رشت از جمله حمیدیان خیابان جمهوری و امیرکبیر، رشتیان خیابان فلاح دوست و خیابان سعدی پشت بازار روز در راستای رفع خاموشی ها به روایت تصویر: