مهندس علی بهارمست، سرپرست سابق شهرداری رشت، با حکمی از سوی ناصر حاج محمدی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منصوب شد.

حرف تازه – علی بهارمست سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت شد.

مهندس علی بهارمست، سرپرست سابق شهرداری رشت، با حکمی از سوی ناصر حاج محمدی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منصوب شد.

وی از مدیران پاکدست و خوشنام شهرداری رشت است که تجارب ارزنده ای در کارنامه خود دارد.

  • منبع خبر : حرف تازه