جلسه شصتم شورای اسلامی شهر رشت با دو دستور انتخاب سرپرست و انتخاب شهردار برگزار شد و علی بهارمست باردیگر به عنوان سرپرست انتخاب شد اما باز هم خبری از انتخاب شهردار نبود.

حرف تازه – جلسه شصتم شورای اسلامی شهر رشت با دو دستور انتخاب سرپرست و انتخاب شهردار برگزار شد و علی بهارمست باردیگر به عنوان سرپرست انتخاب شد اما باز هم خبری از انتخاب شهردار نبود.

در این جلسه که در غیاب محمد حسن عاقل منش برگزار شد علی بهارمست برای سه ماه دیگر به عنوان سرپرست انتخاب شد.

در ادامه و در حالی که جمشید رسایی نیز به عنوان یکی از گزینه های شهرداری به ارائه برنامه پرداخته بود با خروج رسولی، ذاکری و شیرزاد آبستراکسیون دیگری رخ داد و جلسه از حد نصاب خارج شد.

البته این بار آنقدر وقت از سقف ۴ ساعت باقی مانده بود که بعید به نظر می رسد اعضای شورا قصد تکذیب آبستراکسیون را داشته باشند.

از نکات حاشبه ای این جلسه تصمیم غیر قانونی علوی رئیس جوان شورا مبنی بر عدم حضور تعدادی از خبرنگاران در جلسه علنی و حتی در محوطه شورا بود.

  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه