شهردار اسبق یکی از شهرهای استان که پیش از این بارها خبر بازداشت او شنیده شده است بار دیگر بازداشت شد.

حرف تازه – شهردار اسبق یکی از شهرهای استان که پیش از این بارها خبر بازداشت او شنیده شده است بار دیگر بازداشت شد.

ظاهرا این بار نیز مسائل مالی در بازداشت این فرد دخیل بوده و شکایت بابت طلب ۵۲۰ میلیون تومانی یکی از طلبکاران وی را روانه زندان کرده است.

گویا این بار آقای شهردار در یکی از میادین شهر بازداشت شده است.