حرف تازه – نشست خبری شهردار رشت را شاید بتوان ضعیف ترین نمایش رسانه ای شهرداران رشت در چند سال اخیر قلمداد کرد. شهردار رشت که در مقابل رسانه های منتقد تقریبا هیچ چیزی برای ارائه نداشت، تنها به تکرار حرف های چند ماه اخیر پرداخت و اگر پیش از این می توانست یک طرفه […]

حرف تازه – نشست خبری شهردار رشت را شاید بتوان ضعیف ترین نمایش رسانه ای شهرداران رشت در چند سال اخیر قلمداد کرد. شهردار رشت که در مقابل رسانه های منتقد تقریبا هیچ چیزی برای ارائه نداشت، تنها به تکرار حرف های چند ماه اخیر پرداخت و اگر پیش از این می توانست یک طرفه به قاضی برود حالا دیگر در جدی ترین رویارویی با رسانه ها نشان داد که در مناظره ها توان اندکی برای سخنگویی دارد و این می تواند پاشنه آشیل او در مقابل آن دسته از اعضای شورا باشد که منتقد عملکرد او هستند و وی را زیرا ذره بین قرار داده اند.

نصرتی در این نشست تنها نیامده بود، اما باید گفت او با شمشیر و نیزه مقوایی به جنگ رسانه هایی آمده بود که با اطلاعات دقیق تا دندان مسلح روبرویش قرار گرفته بودند. عده ای در این نشست او را همراهی می کردند که اتفاقاً عدم حضور آنان می توانست برگ برنده ای برای نصرتی باشد. در چنین شرایطی مسئول هماهنگی با رسانه های نصرتی که می بایست او را از شرایط آگاه می کرد و خوراک فکری لازم را برایش تولید می کرد، فضا را بیشتر علیه نصرتی کرد.

در روزی که در ضعف عملکردی برنامه ریز این نشست پخش سرود ملی و قرائت کلام الله مجید فراموش شده بود، نصرتی فردی را در کنار خود داشت که عملکرد سوال برانگیز و پر شائبه مالی او تنها سوالاتی جدید بر فهرست سوالات تند و تیز حاضرین در نشست اضافه کرد!

حال سوال اینجاست که این اشتباه استراتژیک توسط شخص نصرتی صورت پذیرفته یا قرار بوده که نصرتی در این مخمصه گرفتار شود؟! شکست بزرگ امروز نصرتی در عرصه عمومی و پیش چشمان رسانه ها قطعاً شب های آتی خواب را از چشم نصرتی می گیرد و او احتمالاً نیمه های شب با مرور تک تک لحظه های این نشست خبری به خواب خواهد رفت. زیرا خروجی این نشست خبری برای آینده کاری نصرتی بسیار با اهمیت است.

سپیدخبر