یارانه نقدی آبان ماه ساعت 24 روز شنبه 26 آبان 97 واریز خواهد شد.

حرف تازه – یارانه نقدی آبان ماه ساعت ۲۴ روز شنبه واریز خواهد شد.

یارانه نقدی آبان ماه به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۶ آبان به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

این نود و سومین مرحله واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوار است.