با تاکید ناصر حاج محمدی شهردار رشت روکش آسفالت و عملیات عمرانی در سطح مناطق پنج گانه شهر به صورت جدی و مستمر در حال انجام است.

حرف تازه – با تاکید ناصر حاج محمدی شهردار رشت روکش آسفالت و عملیات عمرانی در سطح مناطق پنج گانه شهر به صورت جدی و مستمر در حال انجام است.

سازمان عمران و بازآفرینی

روکش آسفالت مسیر بلوار امام علی (ع) در دیلمان 
 
 

منطقه یک

خیابان ۱۷۲ گلسار

 

 

منطقه دو

روکش آسفالت دور سبزه میدان (از ابتدای بیستون تا جلوی فروشگاه نجم)

 

 
 

منطقه سه

اجرای روکش آسفالت در خیابان فلسطین خیابان ایزد دوست و کوچه اکبرنیا

 

منطقه چهار

حمیدیان، مالک اشتر، بلوار افتخاری، خیابان ابوالفضل(ع) و …

 

 
 
 

منطقه پنج

روکش آسفالت مسیر کوچه ۱۳ جماران