سه شنبه ۲۹آبان ماه از ۱۰ موشن گرافی آموزشی در حوزه حقوق و فرهنگ شهروندی که توسط این سازمان تولید شده است، رونمایی شد.

حرف تازه – از ۱۰ موشن گرافی آموزشی در حوزه حقوق و فرهنگ شهروندی که توسط این سازمان تولید شده است، رونمایی شد.

علیرضا حسنی با اشاره به اینکه ساخت موشن گرافی آموزنده یکی ازاهداف این سازمان است گفت: این ۱۰کلیپ پویانمایی شده با موضوعات ساخت و ساز غیر مجاز – عوارض نوسازی – ریختن زباله هنگام تردد – سدمعبر و دست فروشی – حمل و نقل عمومی – فضای سبز شهری – کپسول اطفای حریق – خروج زباله در ساعت۹ – آتشنشانی و تفکیک از مبدا تولید و پس از رونمایی در فضای مجازی پخش خواهند شد

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با بیان اینکه امروزه فضای مجازی می تواند یک تریبون آزاد جهت انعکاس مطالب باشد خاطر نشان کرد: سعی ما در مجموعه سازمان بر این است که با ساخت و انتشار چنین تولیداتی ضمن معرفی موضوعات، فرهنگ شهروندی و نقد منصفانه را در جامعه نهادینه کنیم.

شایان ذکر است برنامه های تولید شده توسط سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، به منظور ترغیب و نهادینه کردن فرهنگ شهروندی با تاثیر گذاری روی گروه سنی کودکان بوده و قابلیت پخش در مدارس ابتدایی را دارا می باشد.