شنیده ها حاکی از این است که پس از انتصاب یک مدیر غیربومی در شورای شهر، قراردادهای خاصی فی ما بین مجموعه شورای شهر و یک شرکت خدماتی منعقد گردیده که فاقد شفافیت لازم میباشد و نظارت مکفی بر فعالیتهای آن وجود ندارد.

حرف تازه – بنا به مستندات موجود یک مورد این قراردادها فروش کلوچه های اعیانی و سفارشی است که البته قیمت تمام شده و میزان بهره آن مشخص نیست و یقینا اعضای محترم شورا نیز در جریان جزییات آن نیستند چرا که شورای پنجم همواره بر صرفه جویی در هزینه ها تاکید داشته و وقوع این اتفاقات در لابی های خاص و به صورت مخفیانه در بین مدیران میانی انجام می گیرد که جای بررسی دارد!

قابل به ذکر است گرداننده شرکت مذکور و رابط قراردادهای مابین مجموعه شورای شهر و این شرکت مدیرغیر بومی مجموعه شورای شهر است که با وجود ممنوعیت انعقاد قرارداد مدیران با مجموعه شهرداری و شورای شهر وقوع این امر جای بسی تعجب است.

نکته جالب در این خصوص عدم ثبت قرارداد در بیشتر موارد بین شورای شهر و شرکت مذکور میباشد به شکلی که ارائه خدمات این شرکت در قالب فاکتورهای غیررسمی میباشد.

البته شنیده ها حاکی از این موضوع است برخی از پرسنل این شرکت از نزدیکان افراد “پرنفوذ” در شهرداری میباشند که به طور حتم با وجود این ارتباط و حاشیه امن ناشی از آن، این قراردادها منعقد می گردند و متاسفانه گویا به دلیل این نسبت های خانوادگی نظارت کافی در این حوزه اعمال نمی گردد…

انتظار میرود در روزهایی که مقام معظم رهبری بارها بر صرفه جویی مسئولین در هزینه ها تاکید کرده اند اعضای محترم شورای شهر با انعقاد این قراردادها و سودجویی برخی افراد فرصت طلب قاطعانه مقابله کرده و خود را در برابر قضاوت شهروندان از این قبیل جریانات مبرا سازند.