حرف تازه – دهکده سبزپوش پیمانکار خدمات شهر برگزیده رشت شد. با اهدای لوح تقدیری از سوی علیرضا حاجی پور رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، دهکده سبزپوش پیمانکار خدمات شهری منطقه یک، به عنوان پیمانکار برتر این حوزه انتخاب شد. رعایت موارد مختلفی همچون پرداخت به موقع حقوق کارکنان از جمله موارد تاثیرگذار بوده […]

حرف تازه – دهکده سبزپوش پیمانکار خدمات شهر برگزیده رشت شد.

با اهدای لوح تقدیری از سوی علیرضا حاجی پور رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، دهکده سبزپوش پیمانکار خدمات شهری منطقه یک، به عنوان پیمانکار برتر این حوزه انتخاب شد.

رعایت موارد مختلفی همچون پرداخت به موقع حقوق کارکنان از جمله موارد تاثیرگذار بوده است.