فقدان شهردار در شهر رشت به صورت مسئله ای تبدیل گردیده که گویی بسیاری به صورت تعمدی قصد حل آن را ندارند و نیز مانع ای جدی برای سایرین در رفع این معضل محسوب می گردند.

حرف تازه – فقدان شهردار در شهر رشت به صورت مسئله ای تبدیل گردیده که گویی بسیاری به صورت تعمدی قصد حل آن را ندارند و نیز مانعی جدی برای سایرین در رفع این معضل محسوب می گردند.

در مرور اتفاقاتی که در این مسیر رخ داد به نکاتی بی سابقه بر میخوریم که تحلیل آنها گاهی از توانایی هر ذهن مطلعی نیز خارج است و تکرار این قبیل اتفاقات خبر از پِلانی از پیش طراحی شده و نسخه ای از قبل تجویز شده برای این چالش پیش روی مدیریت شهری میدهد.

اعلام گسترده عدم احراز صلاحیت دو شهردار منتخب بومی که اتفاقا جزو اعضای شورای شهر هم میباشند از هر تریبون ممکن و غیرممکنی از سوی طیف مقابل و اعلام آن از صدا و سیمای مرکز گیلان در یک اقدام بی سابقه همه و همه خبر از میل به تشدید تنش از سوی طیف حداقلی شورا میداد و پرداختن به اختلافات نیز استراتژی اتخاذ شده از سوی این طیف بود!

اما نکته قابل توجه در این بین واکنش به رد صلاحیت گزینه سوم منتخب شورای شهر که اتفاقا قرابت قابل تاملی با طیف حداقلی داشت جای بررسی دارد.
روزها از رد صلاحیت علیقلی می گذرد اما هنوز موضع مشخصی از سوی آقای رییس و خانم سخنگو اتخاذ نگردیده است! و این موضوع در مقایسه با عکس العمل و فعالیت چشمگیر این دو فرد در خصوص دو گزینه بومی قبلی علامت سوالی مشخص را در اذهان شهروندان مطرح می کند…

چه کسانی مقصر اصلی تشدید اختلاف و وضعیت موجود شهر و فقدان نزدیک به یکساله شهردار میباشند؟

  • منبع خبر : خبرراست