حرف تازه – طی حکمی از سوی مسعود کارگر رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان گیلان، دبیر انجمن پاورلیفتینگ این هیئت منصوب شد. بر این اساس از این پس حامد بهزادی عهده دار مسئولیت دبیری انجمن پاورلیفتینگ هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان گیلان خواهد بود.

حرف تازه – طی حکمی از سوی مسعود کارگر رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان گیلان، دبیر انجمن پاورلیفتینگ این هیئت منصوب شد.

بر این اساس از این پس حامد بهزادی عهده دار مسئولیت دبیری انجمن پاورلیفتینگ هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان گیلان خواهد بود.