همراه ما میهمان خانه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هستید.

حرف تازه – همراه ما میهمان خانه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هستید.