با تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر رودبار حمید قاسمیان به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد.

حرف تازه – با تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر رودبار، حمید قاسمیان به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد.

دکترای برنامه ریزی شهری در سوابق تحصیلی قاسمیان دیده می شود. 

معاونت معماری و شهرسازی شهرداری های اندیشه و گلستان، ریاست اداره معماری و شهرسازی شهرداری اسلامشهر، ریاست اداره بازرسی و شکایات شهرداری گلستان و سابقه خدمت در شهرداری اسلامشه نیز در کارنامه او به چشم می خورد.

قاسمیان مدنی نیز به عنوان بازرس شهرداری‌های استان تهران (اداره‌کل بازرسی استانداری تهران) نیز فعالیت داشت.