اسماعیل حاجی پور در پایان شصتمین جلسه شورا خواستار حفظ آرامش از سوی دیگر اعضای شورا شد و از اصحاب رسانه نیز درخواست داشت تا با پرهیز از حواشی و جوسازی به ایجاد آرامش در بین شهروندان کمک کنند.

حرف تازه – اسماعیل حاجی پور در پایان شصتمین جلسه شورا خواستار حفظ آرامش از سوی دیگر اعضای شورا شد و از اصحاب رسانه نیز درخواست داشت تا با پرهیز از حواشی و جوسازی به ایجاد آرامش در بین شهروندان کمک کنند.

حاجی پور افزود: در شرایطی که اختلاف نظر در زمینه انتخاب شهردار بوجود آمده باید با پرهیز از ایجاد تنش و عدم مصاحبه هایی که باعث تشدید اختلاف نظر و ایجاد تقابل بین اعضا می گردد به سوی یک فضای عقلانی پیش برویم.

وی افزود: مردم به ما رای داده اند و ما وظیفه داریم از حق آنها جهت داشتن شهرداری اصلح دفاع کنیم.

حاجی پور با نقد از اجرای آبستراکسیون ابراز داشت: نباید به گونه ای عمل کنیم که باعث دلسردی شهروندان از عملکرد اعضای شورا شویم.

وی با اشاره به نتیجه انتخابات هیئت رییسه سال دوم و عدم انتخاب خود به عنوان رییس شورا باخت در فضای سیاسی را بخشی از کنش سیاسی دانست و خواستار پذیرش طرفین در عین حفظ آرامش گردید.

حاجی پور در انتها از اصحاب رسانه خواستار کمک به ایجاد آرامش در فضای مدیریت شهری شد.