با حضور احمد رمضانپور نرگسی، اسماعیل حاجی پور، علی بهارمست سرپرست شهرداری کلانشهر رشت، ناصر عطایی مدیر منطقه یک شهرداری رشت، مدیران و کارشناسان شهرداری منطقه یک، جلسه ای با محوریت بررسی موضوع افزایش سطح اجراشدن سیاستهای تشویقی مصوب شورای اسلامی شهر جهت وصولی مطالبات و پرداخت تعهدات به بیش از چهارهزارپرسنل شهرداری و پیمانکاران برگزار شد.

حرف تازه – با حضور احمد رمضانپور نرگسی، اسماعیل حاجی پور، علی بهارمست سرپرست شهرداری کلانشهر رشت، ناصر عطایی مدیر منطقه یک شهرداری رشت، مدیران و کارشناسان شهرداری منطقه یک، جلسه ای با محوریت بررسی موضوع افزایش سطح اجراشدن سیاستهای تشویقی مصوب شورای اسلامی شهر جهت وصولی مطالبات و پرداخت تعهدات به بیش از چهارهزارپرسنل شهرداری و پیمانکاران برگزار شد.