حرف تازه – محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و بافق جزییات دریافتی و هزینه های دوسال نمایندگی خود را منتشر کرد. او نوشته مجلس به نمایندگان وام خرید سوزوکی و سراتو و ال ۹۰ می دهد. دریافتی ماهیانه نمایندگان مجلس برابر نامه منتشره صباغیان به شرح زیر می‌باشد: حقوق ماهیانه ۶۷۸۰۰۰۰ تومان هزینه هواپیما ۶۳۳۰۰۰ تومان […]

حرف تازه – محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و بافق جزییات دریافتی و هزینه های دوسال نمایندگی خود را منتشر کرد. او نوشته مجلس به نمایندگان وام خرید سوزوکی و سراتو و ال ۹۰ می دهد.

دریافتی ماهیانه نمایندگان مجلس برابر نامه منتشره صباغیان به شرح زیر می‌باشد:

حقوق ماهیانه ۶۷۸۰۰۰۰ تومان

هزینه هواپیما ۶۳۳۰۰۰ تومان

هزینه دو نفر همراه ۶۳۸۰۰۰۰ تومان

هزینه تلفن ۹۹۲۰۰۰ تومان

سرویس موتوری ۵۷۰۰۰۰ تومان

هزینه دفتر ۹۳۵۰۰۰۰ تومان

جمع مبالغ فوق در یک ماه ۲۴۷۰۵۰۰۰ تومان

عصر ایران