کمیته تعیین وضعیت بازیکنان، آرای خود را در مورد برخی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

حرف تازه – با توجه به شکایت باشگاه پیکان از باشگاه پدیده خودرو مشهد در خصوص مطالبه حق آموزش علیرضا اسدی، کمیته وضعیت خواسته باشگاه پیکان در محکومیت باشگاه پدیده خودرو مشهد را محمول بر صحت ندانسته و خواسته خواهان را رد کرد.

*در پی شکایت محسن بنگر از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*براساس رای صادر شده در پرونده شکایت رضا اسدی از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت عبدالکریم اسلامی از باشگاه بادران تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد ریال طبق صورتجلسه مورخ ۲۷ شهریورماه ۹۸ محکوم گردید. همچنین در صورت عدم پرداخت در مهلت تعیین شده علاوه بر افزایش بدهی به میزان ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال مجازات یا مجازت های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم علیه اعمال خواهد شد.

*در پی شکایت وحید رضایی از باشگاه داماش گیلانیان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*با توجه به شکایت پویا پورعلی از باشگاه بادران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۹۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷ میلیون و ۸۷۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد.

*در پرونده شکایت سعید واسعی از باشگاه بادران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳ میلیون و ۱۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

به نقل از فارس، آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.