تصاویری از جدیدترین نمونه کارهای کارگاه بربط سازی سعدی رشت را در این گزارش مشاهده می کنید.

اختصاصی حرف تازه – تصاویری از جدیدترین نمونه کارهای کارگاه بربط سازی سعدی رشت را در این گزارش مشاهده می کنید:

تصاویر از حسین دانش