حرف تازه – تئاتر خیابانی هر شب در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار می شود.

حرف تازه – تئاتر خیابانی هر شب در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار می شود.