علیرضا حسنی در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت خواستار تسریع در ساخت فرهنگسرا در ساختمان گیل شد.

حرف تازه – رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت خواستار تسریع در ساخت فرهنگسرا در ساختمان گیل شد.

چهل و هشتیمن جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا به ریاست محمد حسن عاقل منش برگزار شد .در این جلسه، سرفصل ها و اولویت های فعالیت های کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت در سال دوم فعالیت شورای پنجم از سوی دبیر کمیسیون ارائه و از سوی اعضای کمیسیون بحث و بررسی شد.

در این سر فصلها؛ حوزه های فرهنگی، اجتماعی، هنری، مذهبی، گردشگری و ورزشی به تفکیک اولویت بندی شده است.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت در این جلسه ، گفت: این سرفصلها بر اساس اساسنامه سازمان فرهنگی تدوین یافته و ۷ کارگروه در سازمان شکل گرفته است و می تواند مدیریت اجرایی این برنامه ها زیر نظر سازمان فرهنگی باشد.

علیرضا حسنی افزود: تسریع در ساخت فرهنگسرا در ساختمان گیل و یا اقدام برای ساخت یک فرهنگسرا در مسکن مهر، حداقل کاری است که می توان انجام داد و کار فرهنگی ماندگاری است.

وی تاکید کرد: کمک های میلیاردی به تیم های ورزشی و هیات های مذهبی و موسسات اگرچه مطلوب است ولی اثر ماندگاری نیست ولی ساخت یک فرهنگسرا، یک اثر پایدار فرهنگی است.

حسنی خواستار تشکیل یک تیم تخصصی حقوقی و مالی از سوی کمیسیون فرهنگی شد تا مکانهایی که می تواند به عنوان فرهنگسرا تغییر کاربری یابد، شناسایی نموده و با مالک وارد مذاکره شد.

وی خواستار پرهیز از موازی کاری دیگر واحدهای شهرداری در حوزه های فرهنگی و اجتماعی شد.

حسنی همچنین خواستار رسیدگی به حوزه رفاهی کارکنان شهرداری در بخش ورزشی و فرهنگی شد و یادآور گردید: حوزه رفاهی شهرداری سالهای ماضی اعتبار بخش رفاهی کارکنان را به سازمان فرهنگی واریز نکرده است.

وی با اشاره به برگزاری تئاتر شبانه بصورت مستمر، خواستار ثبت برند رشت به نام پایتخت تئاتردائم شد.