به همت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، اداره شهر دوستدار کودک شهرداری رشت و سازمانهای مردم نهاد مراسمی به مناسبت روز جهانی بدون پلاستیک در بوستان ملت برگزار شد.

حرف تازه – به همت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، اداره شهر دوستدار کودک شهرداری رشت و سازمانهای مردم نهاد مراسمی به مناسبت روز جهانی بدون پلاستیک در بوستان ملت برگزار شد.