حرف تازه – همزمان با آغاز بارش برف دکتر مسعود نصرتی به بازدید میدانی پرداخت و در یکی از  موارد از مرکز کنترل ترافیک رشت بازدید کرد.   تصاویر از سعید ابراهیم خانی

حرف تازه – همزمان با آغاز بارش برف دکتر مسعود نصرتی به بازدید میدانی پرداخت و در یکی از  موارد از مرکز کنترل ترافیک رشت بازدید کرد.

 

تصاویر از سعید ابراهیم خانی