حرف تازه – همزمان با آغاز بارش برف دکتر مسعود نصرتی به بازدید میدانی پرداخت و در یکی از  موارد از سازمان آرامستان ها بازدید کرد. تصاویر از سعید ابراهیم خانی

حرف تازه – همزمان با آغاز بارش برف دکتر مسعود نصرتی به بازدید میدانی پرداخت و در یکی از  موارد از سازمان آرامستان ها بازدید کرد.

تصاویر از سعید ابراهیم خانی