علی اسماعیلی گفت: هرگونه انتقال و برداشت از خزر موجب مخاطرات زیست محیطی و اجتماعی می شود.

حرف تازه – علی اسماعیلی، رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران درباره انتقال آب دریای خزر گفت:منطقی این است که به جای انتقال آب از نقطه ای به نقطه دیگر؛ ابتدا روی مدیریت مصرف آب در نقاط مقصد کار شود.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا آنجایی که ما اطلاع داریم روی مدیریت مصرف آب هنوز کار جدی در استان سمنان نشده است.

هر گونه انتقال و برداشت از خزر موجب مخاطرات زیست محیطی و اجتماعی می شود

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:حوضه خزر یک حوضه بسته آب محسوب می شود و به مانند  یک دریاچه ارومیه بزرگتر است و هر گونه انتقال و برداشت از خزر موجب مخاطرات زیست محیطی و اجتماعی می شود.
اسماعیلی ادامه داد: ارزیابی زیست محیطی قابل قبولی هنوز درباره انتقال آب دریای خزر  ارائه نشده است دانشمندان از بعد زیستی و اجتماعی مخالف انتقال آب هستند.

وی تصریح کرد:علاوه براین شیرن سازی و پسماند آن و همچنین خسارت های مسیر انتقال و صرف انرژی بالا و مسائل دیگر و خسارت های متعاقب انتقال نیز از جنبه زیست محیطی مورد توجه هست.انتقال آب خزر یک طرح گران و سرمایه بر هست و در شرایط اقتصادی فعلی کشور توجیه ندارد.

مازندرانی ها در تامین آب شرب و کشاورزی مشکل دارند

اسماعیلی گفت:در شرایطی که مازندرانی ها در تامین آب شرب و کشاورزی مشکل دارند صحبت از طرح های انتقال آب از حوزه مازندران بی توجهی به مازندرانی ها است.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: بیان موضوع انتقال آب دریای خزر از زبان ریاست جمهور زیبنده نبود سازمان های مربوطه بدوا می بایست اظهار نظر کنندپیشنهاد این است اولا روی مدیریت مصرف اب سمنان و کاهش مصرف کار شود در صورت نیاز از حوضه های آبهای آزاد دریای عمان منتقلِ شود.