سید امیرحسین علوی در ابتدای جلسه عصر دیروز شورای اسلامی شهر رشت از وضعیت آسفالت شهر به شدت انتقاد کرد.

حرف تازه – سید امیرحسین علوی در ابتدای جلسه عصر دیروز شورای اسلامی شهر رشت از وضعیت آسفالت شهر به شدت انتقاد کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت طی سخنانی با بیان اینکه برخی موضوعات کوچک در شهرداری رشت موجب دغدغه های بزرگ در سطح شهر می شود، اظهار داشت: یک کار روبنایی مثل لکه گیری آسفالت بین مناطق و سازمان عمران پاس کاری می شود و در نهایت می بینیم اردیبهشت ماه هم به پایان می رسد و سرعت لکه گیری کوچه و خیابان های شهر به شدت پایین است.

سید امیرحسین علوی افزود: با کمتر از ۵ میلیارد تومان مشکل آسفالت شهر رشت برای چند ماه رفع می شود. چرا باید منتظر و معطل بمانیم و قیر مورد نیاز آسفالت هم تامین نشود؟

وی با تاکید بر اینکه چنین موضوعاتی مردم را تحت فشار قرار می دهد تصریح کرد: مطالبه به حق مردم زمین مانده است. آن هم در شرایطی که سطح مطالبات مردم از مدیران شهری به لکه گیری چاله چوله های خیابان رسیده است و متاسفانه همین امر نیز معطل می ماند.

رئیس شورا با بیان اینکه این موضوع آنقدر موضوع بزرگی نیست که بارها در خصوص آن صحبت شود خاطر نشان کرد: انتظار می رود مشکلات آسفالت سطح شهر هرچه سریعتر رفع شود.