محمدرسول محمدپور به عنوان مشاور فرهنگی و رسانه دکتر احمد رمضانپور نرگسی منصوب شد.

حرف تازه – با حکم احمد رمضانپور نرگسی، محمد رسول محمدپور به عنوان مشاور فرهنگی و رسانه ای این عضو شورا منصوب شد.

منتخب اول شورا طی حکمی، محمد رسول محمدپور که از جوانان رسانه ای و اصلاح طلب فعال رشت به شمار می رود را به این عنوان منصوب کرد.