حرف تازه: سرپرست جدید شهرداری منطقه دو رشت معرفی شد. به گزارش حرف تازه، یعقوب امیری مدیر مالی شهرداری رشت با حفظ سمت سرپرست شهرداری منطقه دو رشت شد. اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می گردد.

حرف تازه: سرپرست جدید شهرداری منطقه دو رشت معرفی شد.

به گزارش حرف تازه، یعقوب امیری مدیر مالی شهرداری رشت با حفظ سمت سرپرست شهرداری منطقه دو رشت شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می گردد.