طی حکمی از سوی علی علیزاده، رئیس هیئت بوکس شهرستان رشت؛ عضو جدید هیات رئیسه این هیئت منصوب شد.

حرف تازه – طی حکمی از سوی علی علیزاده، رئیس هیئت بوکس شهرستان رشت؛ عضو جدید هیات رئیسه این هیئت منصوب شد.

بر اساس حکم صادر شده از این پس محمد شعبانی به عنوان عضو جدید هیات رئیسه هیات بوکس شهرستان رشت منصوب گردید.