طی حکمی از سوی مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رئیس جمهور، اعضای جدید هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی معرفی شدند.

حرف تازه – طی حکمی از سوی مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رئیس جمهور، اعضای جدید هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی معرفی شدند.

با مصوبه وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۷ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۹۹۸۷۴/ت ۵۴۰۴۶ ک مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ سید مهدی نقوی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای حمید مرتضایی می شود و امین افقی نیز به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای محمد علی نجفی خواهد شد.

این تصویب نامه روز گذشته به تایید رئیس جمهور رسیده است.