حرف تازه – صبح امروز استیضاح علی ربیعی در مجلس با حواشی فراوانی همراه شد اما در نهایت رای نیاورد و او ماندگار شد. ربیعی که در بخشی از سخنان خود یکی از نمایندگان را به ایجاد کمپین “نه به ربیعی” متهم کرده بود در نهایت نام آن نماینده را علی رغم سروصدا و اعتراض […]

حرف تازه – صبح امروز استیضاح علی ربیعی در مجلس با حواشی فراوانی همراه شد اما در نهایت رای نیاورد و او ماندگار شد.

ربیعی که در بخشی از سخنان خود یکی از نمایندگان را به ایجاد کمپین “نه به ربیعی” متهم کرده بود در نهایت نام آن نماینده را علی رغم سروصدا و اعتراض و تذکر نمایندگان فاش نکرد.

در جریان این استیضاح برخی نمایندگان موافق و مخالف استیضاح طرف مقابل را متهم به باج خواهی می کردند!

در نهایت استیضاح علی ربیعی یک رای کم آورد و ربیعی در وزارت کار ماندگار شد.