برنامه های تماشاخانه سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت مورد استقبال هنردوستان و عموم مردم قرار گرفت.

حرف تازه – برنامه های تماشاخانه سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت مورد استقبال هنر دوستان و عموم مردم قرار گرفت.

تصاویر استقبال مردم از این تماشاخانه را در ادامه مشاهده می کنید: