منتخب اول شورای اسلامی شهر رشت در جلسه کمیسیون فرهنگی با حمایت از برگزاری جشنواره رسانه و مدیریت شهری اظهار داشت: برگزاری این جشنواره برای اولین بار در کشور در شهر رشت که همواره به عنوان شهری پیشرو در مسائل فرهنگی شهره بوده و است جای بسی خوشحالی میباشد که این امر با توجه به جایگاه و تعدد رسانه ها در استان گیلان بر اهمیت این جشنواره می افزاید.

دکتر رمضانپور افزود: با استناد به تاریخ گیلان از دوره مشروطه و پیش از آن و در زمان جنبش جنگل فعالیت رسانه در این دیار فرهنگ پرور در بالاترین سطح خود ادامه داشت و این عقبه تاریخی انتظار ما را از نگاهی حرفه ای به رسالت خبر و رسانه بالا میبرد. در حال حاضر نیز با توجه به آمار موجود قریب به سیصد رسانه در قالب پایگاههای خبری و رسانه مکتوب در استان گیلان فعال میباشند که این امر نشان دهنده مسئولیت قابل توجه اداره کل ارشاد اسلامی گیلان و سایر سازمانهای متولی این حوزه در زمینه آموزش، فرهنگسازی و نظارت بر عملکرد رسانه ها میباشد.

وی افزود: پس از چهار دهه فعالیت در کنار اصحاب رسانه و شناخت مکفی از فضای موجود در این حوزه انتظار دارم با هدف گذاری مشخص از برگزاری این قبیل جشنواره ها، توجه ویژه به موضوع آموزشهای تخصصی و ترویج اخلاق رسانه و پرداختن به رسالت رسانه ای در دستور کار قرار گیرد و خروجی این قبیل جشنواره ها باشد.

منتخب اول شورای شهر با تاکید بر این مطلب که مدیریت شهری باید به هر طریق ممکن از ادامه فعالیت رسانه های اخلاق مدار حمایت کند افزود: نقد منصفانه در چهارچوب و ساختار مشخص خود لازمه فعالیت یک رسانه و لازمه پویایی جامعه و مدیریت شهری میباشد لیکن باید با تشریح تفاوت فضای نقد و تخریب از مسمومیت فضای رسانه ای جلوگیری کرد.

دکتر رمضانپور ابراز داشت: در سالهای اخیر متاسفانه شاهد پدیده ای هستیم که با سوءاستفاده از ابزار رسانه ای اقدام به باج خواهی کرده و با ایجاد فشار قصد بهره برداری های شخصی و رانت خواهی دارند که باید با آن برخورد شود. در این بین تمرین دموکراسی و حفظ آزادی بیان از یک سو و التزام به اخلاق و رسالت رسانه ای از سوی دیگر دو بال تطهیر فضای رسانه به فضایی کارگشا و رابطی بین مردم و مسئولین میباشد که متولیان امر با پرداختن به آن باید گامی موثر در راستای انجام وظایف خود بردارند.

وی با اشاره به حواشی انتخاب شهردار در ماههای اخیر ابراز داشت: ایجاد فضای ملتهب برای نیل به اهداف شخصی و جناحی ضربات جبران ناپذیری بر روند توسعه شهر وارد میکند که باید با اتخاذ راهکارهای مناسب مانع از بروز این خسران شد.

دکتر رمضانپور استقلال رسانه و وجدان کاری در این حوزه را از الزامات فعالین رسانه ای دانست و افزود: قلم یک خبرنگار همچون شرافت وی ارزشمند است و نباید با تخریب سرمایه ها جهت خشنودی برخی افراد تمامیت خواه از آن سوءاستفاده شود چرا که رسانه بهترین پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت و ناقل مشکلات و معضلات جامعه میباشد و این بالاترین جایگاه برای یک رسانه و یک فعال رسانه ای محسوب می گردد.