با برگزاری جلسه شورای هماهنگی اصلاح طلبان گیلان که روز گذشته برگزار شد سه گزینه اصلی استانداری گیلان از سوی اصلاح طلبان معرفی شدند و در نهایت ارسلان زارع بیشترین رای را کسب کرد.

حرف تازه – با برگزاری جلسه شورای هماهنگی اصلاح طلبان گیلان که روز گذشته برگزار شد سه گزینه اصلی استانداری گیلان از سوی اصلاح طلبان معرفی شدند و در نهایت ارسلان زارع بیشترین رای را کسب کرد.

بر این اساس ارسلان زارع، قاسم رمضانپور نرگسی و کیوان محمدی به عنوان سه گزینه اصلی معرفی شدند.

زارع در حال حاضر مسئولیت سرپرستی استانداری گیلان را بر عهده دارد. رمضانپور نماینده اسبق صومعه سرا نیز در حال حاضر معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و محمدی نیز ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان را بر عهده دارد.

در این جلسه که با حضور ۱۷ عضو برگزار شد ارسلان زارع ۱۶ رای را به خود اختصاص داد. قاسم رمضانپور نرگسی ۱ رای به دست آورد و کیوان محمدی نیز نتوانست هیچ رایی را به خود اختصاص دهد.

با این تفاسیر به نظر می رسد باز هم یک غیر بومی مسئولیت استانداری گیلان را بر عهده بگیرد.