نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت خواستار ارائه راهکار قانونی از سوی سازمان بازرسی برای تبدیل وضعیت کارگران شرکتی شهرداری شد.

حرف تازه – نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت در بخشی از جلسه که پیرامون بررسی و تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال جاری بود، اظهار داشت: شورای پنجم بارها به دنبال راهکاری بود تا کمتر به کارگران شرکتی اجحاف شود.

عضو شورا  ادامه داد: ایجاد شرکتی در قالب سهام داری شهرداری، مدل ارائه شده شورا بود و سال گذشته به اتفاق آقای جذب به دیدار مدیر کل بازرسی استان گیلان هم رفتیم.   زاهد افزود: نگرانی بازرسی از این باب است که اگر مدیران شهرداری سهام دار این شرکت شوند، تخلفاتی صورت گیرد در حالی که اکنون هم تخلفاتی در حقوق کارگران می شود.   وی از سازمان بازرسی خواست تا یک راهکار قانونی در این زمینه ارائه دهد و تاکید کرد: هدف شورا توازن در پرداخت حقوق کارگران است تا شرکت‌ها کمتر در حقوق کارگران اجحاف کنند.