ساسان مهدیزاده مدیر منطقه پنج شهرداری رشت در گفت و گویی از اجرای مرمت مکانیزه و روکش آسفالت جاده لاکان از شهرک لاکان شهر تا دهکده گیل خبر داد.

حرف تازه – ساسان مهدیزاده مدیر منطقه پنج شهرداری رشت در گفت و گویی از اجرای مرمت مکانیزه و روکش آسفالت جاده لاکان از شهرک لاکان شهر تا دهکده گیل خبر داد.

وی طول مسیر آسفالت شده را ۱۳۷۰ متر عنوان کرد و افزود: عرض مسیر ۷ متر، مساحت مسیر ۹۶۰۰ متر مربع و مقدار تناژ آسفالت ۱۱۴۰ تن است.

مدیر منطقه پنج شهرداری رشت هدف از اجرای این پروژه را تسهیل در عبور و مرور در مسیر جاده لاکان عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه آسفالت جاده قدیمی بوده و نیاز به مرمت داشت، روسازی مسیر آسفالت با توجه به قدمت آسفالت و خرابی های موجود طی ۴ روز توسط پیمانکار مورد نظر ترمیم و بهسازی شد.